ALGEMENE VOORWAARDEN De VitaliteitsFactor

Artikel 1 Definities

 1. De VitaliteitsFactor, gevestigd te Doetinchem, KvK-nummer 76389758, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als De VitaliteitsFactor.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant. Onder klant wordt tevens deelnemer verstaan.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan De VitaliteitsFactor tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens De VitaliteitsFactor waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door De VitaliteitsFactor in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. De VitaliteitsFactor kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien er geen vaste (traject)prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Er zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De VitaliteitsFactor op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen, tenzij anders overeengekomen. De VitaliteitsFactor komt het recht toe in fases te factureren. Zij is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De VitaliteitsFactor heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Vergoedingen zullen binnen een traject niet worden verhoogd.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de factuur en het vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar, tenzij anders overeengekomen. Het terug te krijgen bedrag is afhankelijk van de afgesloten polis.
 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van De VitaliteitsFactor onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan De VitaliteitsFactor.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De VitaliteitsFactor zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant is zelf verantwoordelijk voor een eventuele verwijsbrief. Deze dient voorafgaand aan een traject aan De VitaliteitsFactor ter beschikking te worden gesteld.
 4. Indien er sprake is van medische klachten, de klant onder behandeling is bij een arts of specialist of de klant medicijnen gebruikt, is de klant verplicht daarvan tijdig melding te maken. Daarnaast dient de klant de arts of specialist tijdig te informeren.
 5. Klant vrijwaart De VitaliteitsFactor voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 6. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
 7. Indien klant onjuiste informatie of materialen aanlevert is De VitaliteitsFactor gerechtigd de extra kosten in rekening brengen teneinde deze fout te herstellen.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De VitaliteitsFactor voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De VitaliteitsFactor heeft daarbij slechts een inspanningsverplichting. Zij is niet aansprakelijk voor het eventueel niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
 2. De VitaliteitsFactor is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 3. De VitaliteitsFactor is geen arts en is niet BIG-geregistreerd. Zij verricht geen medische handelingen, stelt geen medische diagnoses en geeft geen medisch advies.
 4. De VitaliteitsFactor is gerechtigd een klant van deelname of behandeling uit te sluiten.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan. Indien een live-sessie niet door kan gaan, kan deze digitaal plaatsvinden. Er ontstaat in een dergelijk geval geen recht tot restitutie.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. De VitaliteitsFactor stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Beide partijen kunnen de overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen. Klant is in een dergelijk geval gehouden de tot dan toe geleverde werkzaamheden en gemaakte kosten direct te vergoeden. Een overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht worden opgezegd.
 4. Een losse sessie kan tot 2 werkdagen voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Dit geldt ook bij een sessie binnen een traject, waarbij een verplaatste sessie te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats dient te vinden. De sessie is pas verplaatst na bevestiging.
 5. De VitaliteitsFactor heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
 6. Onderzoeksmaterialen voor een laboratorium kunnen niet meer worden geannuleerd zodra van de materialen gebruik is gemaakt en zullen te allen tijde worden doorberekend.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

 

Artikel 9 Workshops

 1. De VitaliteitsFactor behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop of groepssessie. In geval de locatie of data door De VitaliteitsFactor wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. De VitaliteitsFactor behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop of groepssessie belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of groepssessie of toekomstige workshops of groepssessies uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop of groepssessie onverlet.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 1. De VitaliteitsFactor is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. De VitaliteitsFactor geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij klant.
 3. De VitaliteitsFactor is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 6. De VitaliteitsFactor heeft geen invloed op- en is niet aansprakelijk voor handelingen of vertragingen door derden.
 7. In het geval dat De VitaliteitsFactor een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door De VitaliteitsFactor in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 8. Klant vrijwaart De VitaliteitsFactor tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door De VitaliteitsFactor aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij De VitaliteitsFactor. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is klant niet toegestaan tijdens een sessie beeld- en/of geluidsopnames te maken.
 3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Bij inbreuk komt De VitaliteitsFactor een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 13 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan De VitaliteitsFactor. De VitaliteitsFactor is tevens aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
 2. De VitaliteitsFactor dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De VitaliteitsFactor en betrokken derden 12 maanden.